Ounces

Ounces
Simbol/singkatan: oz
Satuan dari: MASSA BERAT
Satuan dasar dari MASSA-BERAT adalah kilograms (SI Unit)
Dalam hubungannya dengan satuan dasar (kilograms), 1 Ounces = 0.0283495 kilograms.

Tabel Konversi
1 Ounces (oz) ke semua satuan dari besaran massa-berat

1 oz= 1.7072456310948E+25 atomic mass unit (u)
1 oz= 2.83495E+19 attograms (ag)
1 oz= 0.00016188058883318 blobs (blob)
1 oz= 2.83495E-5 british tonnes (t [British])
1 oz= 141.7475 carats (ct)
1 oz= 138.15747793584 carats troy (ct [troy])
1 oz= 2834.95 centigrams (cg)
1 oz= 0.0089285641454431 cloves UK (clove)
1 oz= 1.7072561170229E+25 daltons (Da)
1 oz= 2.83495 decagrams (da g)
1 oz= 283.495 decigrams (dg)
1 oz= 2.83495 dekagrams (dag)
1 oz= 8.4787709987058E+24 deuteron mass (D)
1 oz= 15.999986948634 drams (dr)
1 oz= 7.2916607187786 drams apothecaries (dr [apothecaries])
1 oz= 15.999986948634 drams avoirdupois (dr [avoirdupois])
1 oz= 7.2916607187786 drams troy (dr [troy])
1 oz= 4.7438922356091E-27 earth mass (M∅)
1 oz= 3.1121184773896E+28 electron mass (me)
1 oz= 2.83495E-17 exagrams (Eg)
1 oz= 2.83495E+16 femtograms (fg)
1 oz= 2.83495E-8 gigagrams (Gg)
1 oz= 437.49971064324 grains (gr)
1 oz= 28.3495 grams (g)
1 oz= 0.283495 hectograms (hg)
1 oz= 0.0005580352590902 hundredweight UK (cwt UK)
1 oz= 0.00062499949018102 hundredweight US (cwt US)
1 oz= 0.0028908444779818 hyl (hyl)
1 oz= 2.7901678067024E-5 imperial tons (t [Imperial])
1 oz= 1.4920789473684E-29 jupiter mass (Jup)
1 oz= 0.0283495 kilograms (kg)
1 oz= 6.2499949018102E-5 kilopounds (kip)
1 oz= 2.7901678067024E-5 long tons UK (t [UK])
1 oz= 2.83495E-5 megagrams (Mg)
1 oz= 2.83495E-5 metric tons (t [Metric])
1 oz= 28349500 micrograms (μg)
1 oz= 28349.5 milligrams (mg)
1 oz= 1.5051238558269E+26 muon mass (mu)
1 oz= 2834950000 nanograms (ng)
1 oz= 1.6925796120503E+25 neutron mass (n0)
1 oz= 0.278013624175 newtons[Earth gravity] (N)
1 oz= 1 ounces (oz)
1 oz= 18.229152265811 pennyweights (pwt)
1 oz= 2.83495E-14 petagrams (Pg)
1 oz= 28349500000000 picograms (pg)
1 oz= 1302401.3310466 planck mass (mp)
1 oz= 0.0625 pounds (lbs)
1 oz= 1.6949126205987E+25 proton mass (p+)
1 oz= 0.0022321410363608 quarters UK (1/4[UK])
1 oz= 0.0024999979607241 quarters US (1/4[US])
1 oz= 0.000283495 quintals (q)
1 oz= 0.00017170315664314 sacks (sack)
1 oz= 21.874982156336 scruples (℈)
1 oz= 3.1249974509051E-5 short tons US (t)
1 oz= 0.00016187981676538 slinches (sln)
1 oz= 0.0019425578011846 slugs (slug)
1 oz= 1.4174750007087E-32 solar mass (Mo)
1 oz= 0.0044642843082757 stones (st)
1 oz= 0.0044642820727216 stones UK (st [UK])
1 oz= 0.0049999959214481 stones US (st [US])
1 oz= 1.4174750007087E-32 sun mass (M☉)
1 oz= 2.83495E-11 teragrams (Tg)
1 oz= 0.0022321410363608 tods (tod)
1 oz= 2.83495E-5 tonnes UK (t [tonnes-UK])
1 oz= 2.7901678067024E-5 tons IMPERIAL (t [IMPERIAL])
1 oz= 2.7901678067024E-5 tons LONG UK (t [LONG UK])
1 oz= 2.83495E-5 tons METRIC (t [METRIC])
1 oz= 3.1249974509051E-5 tons SHORT US (t [SHORT-US])
:)